Instituto de investigacion
  • es
  • en


Polibenestar promou la primera xarxa europea d’innovació per a entorns amigables amb les persones majors

Polibenestar promou la primera xarxa europea d’innovació per a entorns amigables amb les persones majors

  • 11/03/2014

L’Institut d’Investigació Polibenestar de la Universitat de València, juntament amb el coordinador del projecte AGE Platform Europe, ha posat en marxa la xarxa temàtica AFE-INNOVNET (Thematic Network Innovation for age-friendly environments in the European Union) en innovació per a entorns amigables amb les persones majors. Aquest projecte incideix en qüestions de transport, accessibilitat, seguretat, estacionament, habitatges, participació, inclusió social, comunicació i serveis de salut, entre altres. El grup de direcció que lidera el projecte ha celebrat a Brussel·les una reunió en la qual, junt amb AGE Platform Europe i Polibenestar, han participat entitats rellevants
en la promoció d’entorns amigables amb les persones majors com CEMR (Council of European Municipalities and Regions), TNO (Dutch Research Centre), PAU Education i Louth County Council.

El consorci està format per 28 socis de 16 països europeus i inclou 12 ciutats i 5 regions. El projecte, que s’executarà en estreta relació amb l’Oficina Regional per a Europa de l’Organització Mundial de la Salut, incideix en qüestions de transport, accessibilitat en habitatges i vies públiques, seguretat, ús de jardins, regulació semafòrica, transports col·lectius, taxis, estacionament, equipament dels habitatges, participació, inclusió social, tracte preferent en comerços, comunicació i serveis de salut, entre altres. La xarxa temàtica pretén promocionar la creació d’entorns amigables amb les persones majors com a mètode eficaç per a respondre als canvis demogràfics, de manera que s’afavoreix la vida saludable, independent i autònoma dels ciutadans al llarg de la seua vellesa.

La xarxa ofereix una estructura europea que reuneix autoritats locals i regionals, i altres parts interessades, per a donar suport a l’expansió d’iniciatives en entorns amigables amb l’edat. Així mateix, la xarxa jugarà un paper important en el suport a l’objectiu de l’European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing que tracta d’incrementar en dos anys de vida saludable l’esperança de vida dels ciutadans europeus i en el qual Polibenestar també participa activament liderant un dels grups d’acció en entorns amigables per a l’edat. Un dels primers objectius de la xarxa AFE-INNOVNET és mobilitzar un gran nombre d’autoritats regionals i locals i altres parts interessades –indústria, centres d’investigació, universitats, organitzacions– perquè es connecten, es beneficien mútuament de les seues experiències i treballen conjuntament en la promoció d’iniciatives en entorns amigables per a l’edat a Europa. La xarxa també desenvoluparà metodologies per a ajudar les entitats locals i regionals a avaluar l’impacte socioeconòmic de les iniciatives dutes a terme en la construcció d’entorns amigabl

amb l’edat i dels beneficis d’involucrar a les persones majors en la producció de solucions amigables amb l’edat. Així mateix, està previst posar en marxa un repositori de bones pràctiques en solucions innovadores per a entorns amigables amb l’edat que siguen replicables i amb evidències socioeconòmiques.

I finalment, la xarxa llançarà un pacte europeu sobre el canvi demogràfic per a crear el marc polític i tècnic necessari que una a les autoritats locals i regionals i a altres parts interessades en una estructura formal i a llarg termini a tota Europa, usant el model del Pacte d’Alcaldes existent en energia sostenible. Polibenestar és un Institut Públic d’Investigació pertanyent a la Universitat de València, dirigit per Jordi Garcés, catedràtic Príncep d’Astúries a la Universitat de Georgetown, especialitzat en investigació, innovació i tecnologia social, assessorament tècnic i formació en el camp de les polítiques socials. Amb aquest projecte, Polibenestar persegueix la seua missió de millorar el benestar i la qualitat de vida de la societat, en aquest cas, de les persones majors. Durant els dos anys de durada del projecte Polibenestar participarà activament en les activitats del projecte i liderarà el paquet de treball que oferirà a les autoritats regionals i locals un instrument per a l’avaluació d’iniciatives en entorns amigables per a l’edat des d’una perspectiva socioeconòmica.

Aquest projecte està finançat sota el programa de suport a les TIC (ICT PSP) de la Unió Europea.